ckziu-myslowice

Przedmiot działalności

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. prowadzenie szkół dla młodzieży w systemie dziennym;

 2. prowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów kwalifikacyjnych dla młodzieży i dorosłych;

 3. prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;

 4. współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców;

 5. prowadzenie zadań w zakresie działalności dodatkowej.

Nadrzędnym celem Centrum jest:

 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości matury; oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • przygotowanie uczniów i słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły;
 • przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem;
 • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów i słuchaczy.

 

W celu realizacji tych celów CKZiU zapewnia uczniom i słuchaczom możliwości uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie dydaktycznym;

 1. stwarzanie możliwości korzystania z opieki pedagogiczno – psychologicznej i specjalnych form pracy opiekuńczo – wychowawczej;

 2. umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej;

 3. umożliwianie rozwój zainteresowań i zdolności uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;

 4. sprawowanie opiekę nad uczniami.